"એક્કેય ગાંડાને કોરોનો થયો?

બેફામ, માસ્ક પહેર્યાં વગર ફરે છે".

આવો એક મિત્ર નો મેસેજ આવ્યો.

તો મેં રિપ્લાય આપ્યો..કે. "

છતાંય તારે ઘ્યાન રાખવું.."


તો...ખિજાઈ ગયો બોલો..!!