જે દિવસે વિચારું છું કે જીવનમાં મોટા મોટા જ કામ કરવા છે,
એ દિવસે જ ઘરવાળા ગેસનો બાટલો લેવા મોકલી દે છે!!